De kracht van teams


Heeft jouw team behoefte aan een vernieuwde samenwerking?
Wil je de teamkracht, oftewel de dynamiek van je team verbeteren, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Met de inzet van Teamkracht Wijzer krijg je direct inzicht in wat er écht speelt binnen je team!


Waar ligt de kracht van jullie team?


Teamkracht Wijzer maakt snel en helder inzichtelijk waar de krachten en ontwikkelpunten van het team liggen.
Als dit duidelijk is, weet je waar je kunt beginnen!

Het geheel is meer dan de som der delen

Het goed functioneren van een team is cruciaal voor het succes van de organisatie, maar het is ook essentieel bij het doorvoeren van veranderingen.

Teams kunnen op allerhande organisatorische verstoringen stuiten en op uitdagingen in de samenwerking met elkaar.

Dit kan er voor zorgen dat een team minder goed functioneert.

Teamkracht Wijzer richt zich op de waarneembare patronen van het team én brengt ook patronen in beeld die zich onder de oppervlakte afspelen.

Kenmerkend van Teamkracht Wijzer is de integrale benadering. Vanuit meerdere kanten wordt naar hetzelfde vraagstuk gekeken. Dit leidt tot creatievere oplossingen. Teamkracht Wijzer stelt het team én het teamperspectief centraal. De gedachtegang hierbij is dat het geheel meer is dan de som der delen. Samenwerking levert immers meer op. Teamkracht Wijzer verschilt hiermee fundamenteel van traditioneel medewerkersonderzoek.

Met Teamkracht Wijzer doorloop je vier fasen:

Onderzoeken

Teamkracht Vragenlijst

De Teamkracht Vragenlijst is het diagnostische deel van het onderzoek. De Teamkracht Wijzer methode is geïnspireerd op het groei- en veranderingsmodel model van Knoster, waarbij de mens, het team én de organisatiecultuur een centrale rol innemen. Dit in samenhang met de fundamentele organisatie bouwstenen; strategie en leiderschap, structuur, middelen en resultaten.

Via het invullen van een digitale vragenlijst, signaleert en identificeert Teamkracht Wijzer binnen één dag wat de sterke punten en ontwikkelpunten zijn van het team. Uit de ingevulde vragenlijst volgt een 1e diagnoserapport met:

Het cijfer dat het team zichzelf geeft, de zogeheten Teamkrachtscore.

Scores voor de bouwstenen, waaruit blijkt waar het ontwikkelpotentieel zit

De oriëntatie van het team: intern/extern en taak/relatiegerichtheid.

De uitkomsten van de vragenlijst vormen de input voor de verdiepende Teamkracht Sessie.


De Teamkracht Vragenlijst kan ook als zelfstandig onderdeel toegepast worden, bijvoorbeeld om tussentijds te toetsen of het team nog op de goede weg zit.

Verdiepen

Teamkracht Sessie

In de Teamkracht Sessie diepen de teamleden uit wat in de Teamkracht Vragenlijst op hoofdlijnen is vastgesteld. Onder de begeleiding van een professionele teamcoach of facilitator, onderzoeken de teamleden samen wat er daadwerkelijk binnen het team speelt. Als dit helder is, geeft het team zelf aan waar het naartoe wil en wat het daarvoor nodig heeft. Het team stelt zelf prioriteiten om tot de gewenste ontwikkeling te komen. Door het team dit zelf en gezamenlijk te laten bepalen ontstaat er draagvlak.

De Teamkracht verdiepingssessie maakt het verschil

De Teamkracht Sessie geeft verdiepend inzicht. Het biedt het team handvatten om interventies in te zetten die zij als team nodig hebben voor groei en verandering.

Ontwikkelen

Teamkracht Adviesrapport

Na afronding van de Teamkracht Vragenlijst én de Teamkracht Sessie volgt het Teamkracht Adviesrapport. Het rapport geeft de uitkomsten weer van wat het team nodig heeft om de gewenste verbeteringen te realiseren én wat het eventueel nodig heeft van de leidinggevende(n) en organisatie.

Op basis van dit advies kan het team concrete plannen maken voor een succesvolle samenwerking.

Ondersteunen

Teamkracht Teamcoaching

Afhankelijk van wat het team nodig heeft, bieden wij ook ondersteuning bij uitvoering van team ontwikkeltrajecten. Wij maken hierbij gebruik van een flexibel netwerk van professionals.