De Teamkracht Wijzer-diagnosemethode is gebaseerd op het verandermodel van Knoster en adviseert teams en organisaties om te controleren of alle relevante elementen goed geborgd zijn. Het veronachtzamen van één van deze elementen leidt onvermijdelijk tot gedoe. In de praktijk betreft het zelden slechts één bouwblok;

Teamkracht Wijzer gaat een stap verder door ook de onderlinge verbanden tussen de verschillende bouwstenen te belichten. Dit biedt inzicht in welke bouwblokcombinatie aandacht vereist.

Het advies is om hiermee eerst aan de slag te gaan.

Ontwikkelpunten of verbeterpotentieel voorbeeld:

(lage teamkracht-score vs. hoge belangenscore op de volgende vragen)

 1. Er is geen overeenstemming over de doelstelling én de kernopdracht en het team mist duidelijk geformuleerde doelen voor de korte én lange termijn. 
 2. Het team is niet tevreden over de besluitvorming in het team, de communicatie binnen  het team verloopt niet soepel en scoort laag op het elkaar constructief feedback geven.  
 3. Het team mist een duidelijk plan hoe de doelstellingen behaald moeten worden

Hoge team-bouwsteen scores met een hoge belangenscore vormen de teamkracht , ofwel sterke punten van het team

Teamkracht of sterkte van het team:

(hoge teamkracht-score vs. hoge belangenscore van de volgende vragen)

 1. De verantwoordelijkheden binnen het team zijn duidelijk gedefinieerd en er heerst een hoge mate van tevredenheid over de structuur en rol- en taakverdeling  
 2. Het teamleden hebben alles wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
 3. Het team geeft aan goed op elkaar ingespeeld te zijn en waardering hebben voor elkaar.
 4. De teamleden voelen zich gehoord en gaan met plezier naar hun werk  

Tijdens de Teamkracht Sessie diepen de teamleden verder uit wat in de Teamkracht Wijzer-vragenlijst op hoofdlijnen is vastgesteld.

Onder de begeleiding van een professionele teamcoach of facilitator, onderzoeken de teamleden samen wat er daadwerkelijk binnen het team speelt.

Als dit helder is, geeft het team zelf aan waar het naartoe wil en wat het daarvoor nodig heeft.

Het team stelt zelf prioriteiten om tot de gewenste ontwikkeling te komen.

Voorbeeld Prioriteiten Top-5

 1. Uitzoeken waarom er onduidelijkheid is over de doelstellingen en kernopdracht, en samenwerking aan heldere, gemeenschappelijke doelen.
 2. Identificeren van de knelpunten in de huidige communicatie en feedbackprocessen om effectievere methoden te ontwikkelen.
 3. Onderzoek het besluitvormingsproces om te zien waarom dit als onbevredigend wordt ervaren en zoeken naar manieren om dit te verbeteren.
 4. Verkennen hoe waardering en onderlinge relaties de samenwerking beïnvloeden en hoe deze verder versterkt kunnen worden.
 5. Focus op het ontwikkelen van een helder en haalbaar plan voor het behalen van doelstellingen met actieve betrokkenheid van het team.

Deze punten zullen helpen om zowel de sterke punten te benutten als de uitdagingen aan te pakken voor een effectievere team samenwerking.

Terug